Leh-Ladakh, Jammu & Kashmir

Shimla, Himachal Pradesh

Manali, Himachal Pradesh

Darjeeling, West Bengal

Valley of Flowers, Uttarakhand

Coorg, Karnataka

Ranthambore National Park, Rajasthan

Munnar, Kerala

Andaman and Nicobar Island

Gangtok, Sikkim

Kodaikanal, Tamil Nadu

Mahabaleshwar, Maharashtra